STRUKTURA MSZY ŚWIĘTEJ
STRUKTURA MSZY ŚWIĘTEJ
(informacje zaawansowane)
(informacje zaawansowane)
Michał Chodkowski
parafia pw. Dobrego Pasterza
Lublin-Czechów
www.lublin.scj.pl
v.01.2016
CZYM JEST
CZYM JEST
LITURGIA?
LITURGIA?
Jest pojęciem tak szerokim i złożonym,
że trudno ją krótko zdefiniować!
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|WSTĘP
gr. leiturgia (leitos - wspólny, ergon - służba, czyn)
ogół obrzędów
i ceremonii
kościelnych
(kultoficjalny)
towszelkipubliczny
kultczłowieka,jaki
oddawanyjest
Bogu
Ogólna struktura
Ogólna struktura
MSZY ŚWIĘTEJ
MSZY ŚWIĘTEJ
I. Obrzędy wstępne
II. Liturgia Słowa
III. Liturgia Eucharystyczna
IV.Obrzędy zakończenia
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|WSTĘP
obrzędy
obrzędy
wstępne
wstępne
LITURGIA
LITURGIA
SŁOWA
SŁOWA
LITURGIA
LITURGIA
EUCHARYSTYCZNA
EUCHARYSTYCZNA
obrzędy
obrzędy
zakończenia
zakończenia
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|WSTĘP
Dynamika
Dynamika
MSZY ŚWIĘTEJ
MSZY ŚWIĘTEJ
Ogólna struktura
Ogólna struktura
MSZY ŚWIĘTEJ
MSZY ŚWIĘTEJ
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|WSTĘP
I. Obrzędy wstępne
II. Liturgia Słowa
III. Liturgia Eucharystyczna:
ØPrzygotowanie darów
ØModlitwa eucharystyczna
ØObrzędy komunii
IV.Obrzędy zakończenia
OBRZĘDY
OBRZĘDY
WSTĘPNE
WSTĘPNE
(zjednoczenie i przygotowanie uczestników)
OBRZĘDY
OBRZĘDY
WSTĘPNE
WSTĘPNE
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|OBRZĘDY WSTĘPNE → struktura
wejście
pozdrowienie ołtarza
pozdrowienie ludu
słowo wprowadzenia
akt pokutny
wezwania Panie, zmiłuj się (Kyrie eleison)
hymn Chwała na wysokości... (Gloria)
kolekta
WEJŚCIE
WEJŚCIE
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|OBRZĘDY WSTĘPNE → wejście
procesja do ołtarza
wtrakcie:
śpiew pieśni
lub
antyfona na wejście
(podana w formularzu w Mszale)
Pozdrowienie
Pozdrowienie
OŁTARZA
OŁTARZA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|OBRZĘDY WSTĘPNE → pozdrowienie ołtarza
po przyjściu do
prezbiterium kapłan,
diakon i usługujący
oddają cześć ołtarzowi
przez głęboki ukłon
na znak czci kapłan oraz
diakon całują ołtarz
Formy oddania
czci ołtarzowi:
1. POKŁON
2. UCAŁOWANIE
3. OKADZENIE
Pozdrowienie
Pozdrowienie
WIERNYCH
WIERNYCH
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|OBRZĘDY WSTĘPNE → pozdrowienie wiernych
Od miejsca przewodniczenia:
znakkrzyża
kapłanzwróconydoludu
rozkładaręceipozdrawiago:
§ „Pan z wami”
§ „Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana
Jezusa Chrystusa i dar jedności
w Duchu Świętym niech będą z wami
wszystkimi”
§ „Łaska i pokój od Boga, naszego Ojca
i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą
z wami”
(OWMR 50)
Słowo
Słowo
WPROWADZENIA
WPROWADZENIA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|OBRZĘDY WSTĘPNE → słowo wprowadzenia
Po pozdrowieniu ludu kapłan,
diakon lub świecka osoba
usługująca może w bardzo
krótkich słowach wprowadzić
wiernych w treść Mszy
świętej danego dnia.
(OWMR 50)
Akt
Akt
POKUTNY
POKUTNY
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|OBRZĘDY WSTĘPNE → akt pokutny
„Spowiadamsię...”(Confiteor)
formadialogowana
formatropiczna(tropy)
aspersja–pokropieniewodąświęconą
Wniedziele,zwłaszczawOkresieWielkanocnym,zamiast
zwykłegoaktupokutymożesięodbyćbłogosławieństwo
wodyipokropienieniąwiernychnapamiątkęchrztu.
Wniektórychokolicznościachaktpokutyzastępowanyjestprzezinneobrzędy
– np.posypanie głów popiołem w środę popielcową. Akt pokuty pomija się
także,gdynaMszyudzielanyjestsakramentchrztulubmałżeństwa.
Należy pamiętać, że akt pokuty gładzi tylko grzechy lekkie.
gatunek pieśni liturgicznej
Akt
Akt
POKUTNY
POKUTNY
- formy
- formy
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|OBRZĘDY WSTĘPNE → akt pokutny
Forma
Forma
DIALOGOWANA:
DIALOGOWANA:
Zmiłujsięnadnami,Panie.
W. BozgrzeszyliśmyprzeciwTobie.
Okażnam,Panie,miłosierdzieswoje.
W. Idajnamswojezbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg
wszechmogący*iodpuściwszynamgrzechy,
*doprowadzinasdożyciawiecznego.
W.Amen.
Forma
Forma
TROPICZNA:
TROPICZNA:
Panie,któryzostałeśposłany,aby
uzdrowićskruszonychwsercu,zmiłuj
sięnadnami.
W.Zmiłujsięnadnami.
Chryste,któryprzyszedłeśwzywać
grzeszników,zmiłujsięnadnami.
W.Zmiłujsięnadnami.
Panie,którysiedziszpoprawicyOjca,
abysięwstawiaćzaTwoimludem,
zmiłujsięnadnami.
W.Zmiłujsięnadnami.
Niech się zmiłuje nad namiBóg wszechmogący * iodpuściwszy nam
grzechy,*doprowadzinasdożyciawiecznego.W.Amen.
Wezwania
Wezwania
PANIE, ZMIŁUJ SIĘ
PANIE, ZMIŁUJ SIĘ
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|OBRZĘDY WSTĘPNE → wezwania
Poakciepokuty
rozpoczynasięzawsze
aklamacjaKyrie eleison,
chyba że występowała
już w akcie pokuty.
Forma
Forma
TROPICZNA:
TROPICZNA:
Panie,któryzostałeśposłany,aby
uzdrowićskruszonychwsercu,zmiłuj
sięnadnami.
W.Zmiłujsięnadnami.
Chryste,któryprzyszedłeśwzywać
grzeszników,zmiłujsięnadnami.
W.Zmiłujsięnadnami.
Panie,którysiedziszpoprawicyOjca,
abysięwstawiaćzaTwoimludem,
zmiłujsięnadnami.
W.Zmiłujsięnadnami.
Niech się zmiłuje nad namiBóg wszechmogący * iodpuściwszy nam
grzechy,*doprowadzinasdożyciawiecznego.W.Amen.
Hymn
Hymn
CHWAŁA NA WYSOKOŚCI
CHWAŁA NA WYSOKOŚCI
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|OBRZĘDY WSTĘPNE → hymn
Hymn śpiewa lub odmawia się:
wniedziele
(zwyjątkiemAdwentu*iWielkiegoPostu)
wuroczystościiświęta
podczasobchodówmającychbardziejuroczysty
charakter
*WniedzielęGaudeteużywasięhymnu.
Hymn
Hymn
CHWAŁA NA WYSOKOŚCI
CHWAŁA NA WYSOKOŚCI
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|OBRZĘDY WSTĘPNE → hymn
W trakcie Gloria za każdym razem gdy
wymawiamy imię Jezusa (… Jezu Chryste)
wykonujemy skłon głowy!
90.Skłongłowywykonują:
a. Wszyscy,gdywymawiająimionatrzechOsóbBoskich
oraz imię Jezusa i Maryi (…) oraz gdy przyjmują
błogosławieństwo.
OWMR 90a
por. OWMR 275a
KOLEKTA
KOLEKTA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|OBRZĘDY WSTĘPNE → kolekta
jestpierwsząmodlitwą
kapłana,jako
przewodniczącego
ludprzyłączającsiędo
modlitwyprzezzakończenie
Amenuznajejąteżzaswoją
kończyobrzędywstępne
We Mszy Świętej tylko ta
oracja nazywana jest kolektą!
LITURGIA
LITURGIA
SŁOWA
SŁOWA
LITURGIA
LITURGIA
SŁOWA
SŁOWA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA SŁOWA → wstęp
Bógprzemawiadoswegoludu
objawiamutajemnicęodkupieniaizbawienia
podajemupokarmduchowy
samChrystuspoprzezSłowoobecnyjestpośródwiernych
ludprzyswajasobietoBożesłowoprzezśpiewiodpowiedzi
łączysięznimściśleprzezwyznaniewiary
posilony nim w modlitwie powszechnej zanosi prośby
wpotrzebachcałegoKościołaiozbawieniecałegoświata
(OWMR33)
LITURGIA
LITURGIA
SŁOWA
SŁOWA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA SŁOWA → struktura
I czytanie
psalm responsoryjny (międzylekcyjny)
II czytanie
sekwencja
aklamacja przed Ewangelią
Ewangelia
homilia/kazanie
wyznanie wiary (Credo)
modlitwa powszechna
Liturgia
Liturgia
SŁOWA
SŁOWA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA SŁOWA → struktura
I czytanie
psalm responsoryjny (międzylekcyjny)
IIczytanie
sekwencja
aklamacja przed Ewangelią
Ewangelia
homilia/kazanie
wyznaniewiary(Credo)
modlitwa powszechna
Liturgia
Liturgia
SŁOWA
SŁOWA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA SŁOWA → struktura
I czytanie
psalm responsoryjny
aklamacja przed Ewangelią
Ewangelia
modlitwa powszechna
Czytania
Czytania
BIBLIJNE
BIBLIJNE
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA SŁOWA → czytania biblijne
We wszystkie niedziele i uroczystości
podczas Mszy Świętej są trzy czytania:
pierwszezwyklejestzeStarego
Testamentu
drugiezlistówApostolskich
lubApokalipsy
trzeciezEwangelii
Na dni powszednie przewidziane są
dwa czytania:
pierwszezeStarego
lubNowegoTestamentu
drugiezEwangelii
Śpiew:
Śpiew:
PSALM RESPONSORYJNY
PSALM RESPONSORYJNY
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA SŁOWA → psalm responsoryjny
psalm responsoryjny składa się
z psalmu przeplatanego refrenem
tekst pierwszego czytania biblijnego
i psalm po nim następujący tworzą
jedną całość treściową
w lekcjonarzu każde pierwsze
czytanie mszalne ma swój psalm
responsoryjny, będący modlitwą
refleksyjną nad przeczytanym
tekstem
Gdy psalmu się nie śpiewa,
wtedy należy go wyrecytować!
Śpiew:
Śpiew:
SEKWENCJA
SEKWENCJA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA SŁOWA → sekwencja
ŚpiewanaprzedAlleluja,ponieważwraz
znimjestwprowadzeniemdoEwangelii.
Obecnieobowiązujątylkodwiesekwencje:
„Victimaepaschalilaudes”(Niech w święto radosne)
„VeniSancteSpiritus”(Przybądź, Duchu Święty)
Śpiew:
Śpiew:
SEKWENCJA
SEKWENCJA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA SŁOWA → sekwencja
Sekwencja Wielkanocna
(naNiedzielęZmartwychwstaniaPańskiego,dozwolonatakżeprzezoktawę)
Przybądź,DuchuŚwięty,
Spuśćzniebiosówwzięty
ŚwiatłaTwegostrumień.
Przyjdź,ojczeubogich,
Dawcodarówmnogich,
Przyjdź,światłościsumień!
Onajmilszyzgości,
Słodkasercradości
Słodkieorzeźwienie.
WpracyTyśochłodą,
Wskwarzeżywąwodą,
Wpłaczuutulenie.
Światłościnajświętsza!
Sercwierzącychwnętrza
Poddajswejpotędze!
BezTwojegotchnienia
Cóżjestwśródstworzenia?
Jenocierńinędze!
Obmyj,conieświęte,
Oschłymwlejzachętę,
Uleczsercaranę!
Nagnij,cojestharde.
Rozgrzejsercatwarde,
Prowadźzabłąkane.
DajTwoimwierzącym,
WTobieufającym
Siedmiorakiedary!
Dajzasługęmęstwa,
Dajwienieczwycięstwa,
Dajszczęściebezmiary.
NiechwświętoradosnePaschalnejOfiary
Składająjejwierniuwielbieńswychdary.
OdkupiłsweowceBaranekbezskazy,
PojednałnaszOjcemizmyłgrzechówzmazy.
Śmierćzwarłasięzżyciemiwboju,odziwy,
ChoćpoległWódzżycia,królujedziśżywy.
Maryjo,typowiedz,cośwdrodzewidziała?
JamZmartwychwstałegoblaskchwałyujrzała.
ŻywegojużPanawidziałam,gróbpusty,
Iświadkówanielskich,iodzież,ichusty.
ZmartwychwstałjużChrystus,Panmójinadzieja,
AmiejscemspotkaniabędzieGalilea.
Wiemy,żeśzmartwychwstał,żetencudprawdziwy,
OKróluZwycięzco,bądźnammiłościwy.
sekwencja do Ducha Świętego
(naNiedzielęZesłaniaDuchaŚwiętego)
Śpiew:
Śpiew:
AKLAMACJA
AKLAMACJA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA SŁOWA → aklamacja przed Ewangelią
przed Ewangelią śpiewa się
werset wprowadzający
w jej treść
przez aklamację Alleluja
zgromadzenie przyjmuje
i pozdrawia Pana mającego
doń przemawiać
w Wielkim Poście Alleluja zastępuje:
ØChwała Tobie, słowo Boże
ØChwała Tobie, Królu wieków
Ciekawostka: jeżeliwypadatylkojednoczytanie,możnaopuścićwersetprzedEwangelią.
EWANGELIA
EWANGELIA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA SŁOWA → Ewangelia
szczytowy punkt Liturgii Słowa
(dawniejMszyKatechumenów)
kapłanlubdiakonrozpoczyna
czytanieEwangeliiodznakukrzyża
kreślonegonaksiędzeinasobie
poczytaniuEwangeliikapłanlub
diakonmówiszeptem:„Niechsłowa
Ewangeliizgładząnaszegrzechy”
EWANGELIA
EWANGELIA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA SŁOWA → Ewangelia
EWANGELISTARZ
(łac.evangelistarium)
zbiór wybranych ustępów (perykop)
zczterechEwangelii, odczytywanych
lubodśpiewywanychwczasieLiturgii
Słowa
EWANGELIARZ
(łac.evangeliarium)
księga, która zawiera pełny tekst
czterechEwangelii
Ks.BogusławNadolskiTChr,Ewangeliarz - więcej niż księga święta. Szacunek wobec księgi Ewangelii,Pallottinum,Poznań2000.
Na marginesie…
Na marginesie…
KAZANIE ≠ HOMILIA
KAZANIE ≠ HOMILIA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA SŁOWA → kazanie / homilia
HOMILIA-jejprzykładdałsamChrystus,którywdrodzedo
Emaus wyjaśniał uczniom pisma. Związana jest ściśle
z czytaniami, które zostały wcześniej odczytane. Dla
lepszego zrozumienia i przyjęcia Słowa Bożego kapłan
wyjaśnia znaczenie usłyszanych przed chwilą słów,
tłumaczyokolicznościiwydarzenia,pokazujejewnowym
świetlelubprzenosidowspółczesnejrzeczywistości.
KAZANIE-niemusiściślełączyćsięzLiturgiąSłowa,jednak
powinnooprzećsięnajakimśfragmenciePismaŚwiętego.
Skupia się bardziej na jakimś konkretnym temacie,
problemiezżycia(np.kazaniapasyjne,naukistanowe).
CEL: abySłowoBożedotarłowsposób
zrozumiałydojaknajwiększejliczbyludzi.
Wyznanie
Wyznanie
WIARY
WIARY
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA SŁOWA → wyznanie wiary
Odmawia się w niedziele iuroczystości; można
takżezokazjiszczególnieuroczystychcelebracji.
W trakcie Credo na słowa: I za sprawą Ducha
Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał
się człowiekiem wykonujemy skłon ciała!
90.Skłonciała,czyligłębokiukłonwykonują:
a. wszyscy(…)wczasieodmawianiaCredonasłowa:I za
sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy
i stał się człowiekiem.
OWMR 90a
Modlitwa
Modlitwa
POWSZECHNA
POWSZECHNA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA SŁOWA → modlitwa powszechna
zwięzła modlitwa BŁAGALNA
powinna zawierać 4-6 wezwań
*
prośbywnastępującejkolejności:
1.wpotrzebachKościoła
2.zarządzącychpaństwamiiozbawienie
całegoświata
3.zadoświadczonychróżnymitrudnościami
4.zawspólnotęmiejscową
wstępizakończenienależydo
celebransa
kończyLiturgięSłowa
*Zgodniezustaleniami177.KonferencjiPlenarnejEpiskopatuPolski10-11.12.1980nrVIII.
LITURGIA
LITURGIA
EUCHARYSTYCZNA
EUCHARYSTYCZNA
LITURGIA
LITURGIA
EUCHARYSTYCZNA
EUCHARYSTYCZNA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA EUCHARYSTYCZNA → wprowadzenie
wywodzisięzWieczernika
wspominamyustanowienie
ofiaryiucztypaschalnej
osiągaswójszczytpodczas
Modlitwyeucharystycznej
układliturgiijestrozwinięciem
obrzędowymgestówisłów
ChrystusazOstatniejWieczerzy
dawniejzwanaMsząwiernych
LITURGIA
LITURGIA
EUCHARYSTYCZNA
EUCHARYSTYCZNA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA EUCHARYSTYCZNA → wprowadzenie
I. Obrzędy wstępne
II. Liturgia Słowa
III. Liturgia Eucharystyczna:
ØPrzygotowanie darów
ØModlitwa eucharystyczna
ØObrzędy komunii
IV.Obrzędy zakończenia
LITURGIA
LITURGIA
EUCHARYSTYCZNA
EUCHARYSTYCZNA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA EUCHARYSTYCZNA → wprowadzenie
I. Obrzędy wstępne
II. Liturgia Słowa
III. Liturgia Eucharystyczna:
ØPrzygotowanie darów
ØModlitwa eucharystyczna
ØObrzędy komunii
IV.Obrzędy zakończenia
Przygotowanie
Przygotowanie
DARÓW
DARÓW
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA EUCHARYSTYCZNA → przygotowanie darów
przygotowanie ołtarza
procesja z darami
złożenie i ofiarowanie
darów
okadzenie darów
*
lavabo (obmycie rąk)
modlitwa nad darami
*nieobowiązkowe;podczasuroczystychMszyświętych.
Przygotowanie
Przygotowanie
OŁTARZA
OŁTARZA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA EUCHARYSTYCZNA → przygotowanie darów
przyniesienie i rozłożenie kielicha
umieszczenie Mszału i mikrofonu
Procesja z
Procesja z
DARAMI
DARAMI
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA EUCHARYSTYCZNA → przygotowanie darów
w trakcie przygotowania
ołtarza przez służbę liturgiczną
celebrans odbiera dary od ludu
jeżeli lud nie przynosi darów,
chleb i wino wynoszone są na
ołtarz razem z kielichem przez
ministranta:
(procesja z darami → przygotowanie ołtarza)
Złożenie i ofiarowanie
Złożenie i ofiarowanie
DARÓW
DARÓW
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA EUCHARYSTYCZNA → przygotowanie darów
złożenie darów na ołtarzu
ofiarowanie chleba
Błogosławionyjesteś,PanieBożewszechświata,bodziękiTwojej
hojnościotrzymaliśmychleb,któryjestowocemziemiipracyrąk
ludzkich;Tobiegoprzynosimy,abystałsiędlanaschlebemżycia.
zmieszanie wody z winem
Przeztomisteriumwodyiwinadajnam,Boże,udziałwbóstwie
Chrystusa,któryprzyjąłnaszeczłowieczeństwo.
ofiarowanie wina
Błogosławionyjesteś,PanieBożewszechświata,bodziękiTwojej
hojnościotrzymaliśmywino,którejestowocemwinnegokrzewu
ipracyrąkludzkich;Tobiejeprzynosimy,abystałosiędlanas
napojemduchowym.
modlitwa
Przyjmijnas,Panie,stojącychprzedTobąwduchupokoryizsercem
skruszonym;niechnaszaofiarataksiędzisiajdokonaprzedTobą,
PanieBoże,abysięTobiepodobała.
Okadzenie
Okadzenie
DARÓW
DARÓW
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA EUCHARYSTYCZNA → przygotowanie darów
LAVABO
LAVABO
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA EUCHARYSTYCZNA → przygotowanie darów
gest symbolizujący
obmycie wewnętrzne
z ludzkich nieprawości
przed składaniem Ofiary
wywodzi się z
konieczności obmycia rąk
przez kapłana po
przyjmowaniu darów,
jakie składano na
początku chrześcijaństwa:
owoce, mięso itd.
Modlitwa nad
Modlitwa nad
DARAMI
DARAMI
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA EUCHARYSTYCZNA → przygotowanie darów
zaczyna się wezwaniem:
Módlcie się, aby moją i waszą
ofiarę przyjął Bóg, Ojciec
Wszechmogący
dalej następuje modlitwa
celebransa wzięta z
formularza danej Mszy Świętej
kończy przygotowanie darów
i przygotowuje zgromadzenie
do Modlitwy eucharystycznej
dlaczego np. nie „naszą”?
LITURGIA
LITURGIA
EUCHARYSTYCZNA
EUCHARYSTYCZNA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA EUCHARYSTYCZNA → modlitwa eucharystyczna
I. Obrzędy wstępne
II. Liturgia Słowa
III. Liturgia Eucharystyczna:
ØPrzygotowanie darów
ØModlitwa eucharystyczna
ØObrzędy komunii
IV.Obrzędy zakończenia
punkt kulminacyjny
Liturgii Eucharystycznej
Modlitwa
Modlitwa
EUCHARYSTYCZNA
EUCHARYSTYCZNA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA EUCHARYSTYCZNA → modlitwa eucharystyczna
prefacja
aklamacja Święty (Sanctus)
epikleza
opowiadanie o ustanowieniu
Eucharystii i konsekracja
anamneza
modlitwy:
ofiarnicza i wstawiennicza
doksologia końcowa
PREFACJA
PREFACJA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA EUCHARYSTYCZNA → modlitwa eucharystyczna
Modlitwę eucharystyczną
rozpoczyna dialog przed prefacją:
"Pan z wami” -"I z duchem twoim"
"W górę serca” -"Wznosimy je do Pana"
"Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu"
-"Godne to i sprawiedliwe"
podkreśla on, że Modlitwa
eucharystyczna nie należy
wyłącznie do celebransa, lecz do
całego zgromadzenia liturgicznego
w prefacji kapłan w imieniu całego
ludu świętego wysławia Boga Ojca
i dziękuje Mu za dzieło zbawienia
Aklamacja
Aklamacja
ŚWIĘTY
ŚWIĘTY
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA EUCHARYSTYCZNA → modlitwa eucharystyczna
aklamacja Święty (Sanctus)
przejście (Postsanctus):
PrzejścieodśpiewuŚwiętydoepiklezykonsekracyjnej.Jego
formazależyodużytejmodlitwyeucharystycznej;wIIME:
Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości
wspomnienie tajemnicy dnia:
Zachodziwniedzieleiinneprzewidzianeobchody.Odmawiasię
jemiędzyPostsanctus,aepiklezą.WniedzielęwIIME
wspomnienietobrzminastępująco:Dlatego stajemy przed
Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy
pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus
zmartwychwstał
i zesłał na Apostołów Ducha Świętego
EPIKLEZA
EPIKLEZA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA EUCHARYSTYCZNA → modlitwa eucharystyczna
prośba skierowana do Boga
Ojca, aby mocą Ducha
Świętego przemienił dary
chleba i wina w Ciało i Krew
Jezusa Chrystusa
w II ME: Uświęć te dary mocą Twojego
Ducha, aby stały się dla nas Ciałem
i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa
epiklezękapłanodmawia
zwyciągniętymirękaminad
darami,przysłowachCiałem
i Krwią czyninadnimiznak
krzyża
OPOWIADANIE O
OPOWIADANIE O
USTANOWIENIU
USTANOWIENIU
KONSEKRACJA
KONSEKRACJA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA EUCHARYSTYCZNA → modlitwa eucharystyczna
zachodzi transsubstancjacja – przeistoczenie
(rzeczywista przemiana substancji: chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa)
Kapłan, poprzez słowa i czynności Chrystusa dokonuje ofiary
ustanowionej podczas Ostatniej Wieczerzy.
Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy:
to jest bowiem ciało moje,
które za was będzie wydane.
Bierzcie i pijcie z niego wszyscy:
to jest bowiem kielich krwi mojej
nowego i wiecznego przymierza,
która za was i za wielu będzie wylana
na odpuszczenie grzechów.
To czyńcie na moją pamiątkę.
ANAMNEZA
ANAMNEZA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA EUCHARYSTYCZNA → modlitwa eucharystyczna
aklamacja po przeistoczeniu:
Jestwyznaniemwiarywobecność
ChrystusawEucharystii.
anamneza (pamiątka):
WypełniającpolecenieChrystusa:To
czyńcie na moją pamiątkę,Kościół
wspominaMękę,Śmierć,
ZmartwychwstanieiWniebowstąpienie
Pana,oczekującJegopowtórnego
przyjścia.Uobecnieniajeonatuiteraz,
dlawszystkichuczestnikówliturgii.
Modlitwy
Modlitwy
OFIARNICZE
OFIARNICZE
Modlitwy
Modlitwy
WSTAWIENNICZE
WSTAWIENNICZE
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA EUCHARYSTYCZNA → modlitwa eucharystyczna
modlitwa ofiarnicza:
Kościół,któryreprezentujeaktualnie
zebranajegocząstka,rękamikapłanaskłada
ChrystusaBoguOjcuwDuchuŚwiętym.
modlitwy wstawiennicze:
WyrażającejednośćzKościołemwniebie
izwszystkimiżywymiizmarłymiczłonkami
Kościoła.
Wmodlitwiewstawienniczejmodlimysięza
obecnegopapieża,zabiskupadiecezji,za
wszystkichbiskupów,zaduchowieństwo,za
całyLudBożyizawszystkichzmarłych.
WMszachobrzędowychwymieniasię
równieżosoby,którewjejczasie
przystępujądosakramentów.
KOŃCOWA
KOŃCOWA
DOKSOLOGIA
DOKSOLOGIA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA EUCHARYSTYCZNA → modlitwa eucharystyczna
jest uwielbieniem Boga
wraz z podniesieniem
konsekrowanych Postaci
przez odpowiedź
końcowego Amen lud
podpisuje się niejako pod
Modlitwą eucharystyczną
i potwierdza ją
kończy Modlitwę
eucharystyczną
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący,
w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
LITURGIA
LITURGIA
EUCHARYSTYCZNA
EUCHARYSTYCZNA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA EUCHARYSTYCZNA → obrzędy komunii
I. Obrzędy wstępne
II. Liturgia Słowa
III. Liturgia Eucharystyczna:
ØPrzygotowanie darów
ØModlitwa eucharystyczna
ØObrzędy komunii
IV.Obrzędy zakończenia
OBRZĘDY
OBRZĘDY
KOMUNII
KOMUNII
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA EUCHARYSTYCZNA → obrzędy komunii
Modlitwa Pańska
obrzęd pokoju
łamanie chleba i obrzęd
zmieszania Postaci eucharystycznych
Komunia święta
dziękczynienie po Komunii
modlitwa po Komunii
Modlitwa
Modlitwa
PAŃSKA
PAŃSKA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA EUCHARYSTYCZNA → obrzędy komunii
Embolizmwypowiadanyprzezcelebransa,będącyprzedłużeniemirozwinięciemostatniej
prośbymodlitwyPańskiej,jestbłaganiemouwolnieniecałejwspólnotywiernychspod
mocyzła.ModlitwęPańskąkończycałyludaklamacją:Bo Twoje jest królestwo…
EMBOLIZM
NakońcumodlitwyniewypowiadamyAmen,ponieważzastępujejeembolizm.
WEZWANIE DO MODLITWY PAŃSKIEJ
MODLITWA OJCZE NASZ
Obrzęd
Obrzęd
POKOJU
POKOJU
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA EUCHARYSTYCZNA → obrzędy komunii
Kościół prosi o pokój i jedność dla siebie
samego i dla całej ludzkiej rodziny
jest jednym z elementów
przygotowawczych do Komunii świętej
umacnia wiernych we wspólnocie
por. Mt 5,23-24
Znakiem pokoju jest ukłon w stronę
najbliżejstojącychuczestnikówMszyŚwiętej.
Wmałychgrupachznakiempokojumożebyć
podanieręki. Zgromadzenie nie wypowiada
żadnej aklamacji. Tam, gdzie taki zwyczaj
wprowadzono, należy go zaniechać.
Z instrukcji episkopatu polski dla duchowieństwa z dnia 11 marca 1987.
Łamanie
Łamanie
CHLEBA
CHLEBA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA EUCHARYSTYCZNA → obrzędy komunii
pamiątka gestu Chrystusa
w Wieczerniku
domomentuwprowadzenia
komunikantówmiałoznaczenie
praktyczne
znaczenie symboliczne:
Ponieważ jeden jest chleb, przeto my (…)
tworzymy jedno ciało, wszyscy bowiem
bierzemy z tego samego chleba.
(l Kor 10,16-17)
błaganieBaranku Bożytowarzyszy
łamaniuchlebaimożebyćkilkakrotnie
powtórzone,ażobrzędsięzakończy
-ostatnimrazemwezwaniekończysię
słowamiObdarz nas pokojem
Zmieszanie
Zmieszanie
POSTACI
POSTACI
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA EUCHARYSTYCZNA → obrzędy komunii
Kapłan łamie chleb i wpuszcza do kielicha cząstkę Hostii na znak
zjednoczenia Ciała i Krwi Pańskiej w dziele zbawienia, to znaczy
połączenia Ciała i Krwi Jezusa żyjącego i chwalebnego.
CelebranspołamaniuHostii,małąjejcząstkęwpuszczadokielichazesłowami:Ciało i Krew
naszego Pana Jezusa Chrystusa, które łączymy i będziemy przyjmować, niech nam pomogą
osiągnąć życie wieczne.
KOMUNIA ŚWIĘTA
KOMUNIA ŚWIĘTA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA EUCHARYSTYCZNA → obrzędy komunii
przygotowaniekapłana
cichaspecjalnamodlitwa,zazwyczajwtrakcie
śpiewuBarankuBożylubponim
ukazaniePostaci
eucharystycznych
Oto Baranek Boży…
komuniakapłana
rozpoczęcieśpiewulubantyfonynaKomunię
komuniawiernych
KOMUNIA ŚWIĘTA
KOMUNIA ŚWIĘTA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA EUCHARYSTYCZNA → obrzędy komunii
Zaleca się, aby wierni przyjęli Ciało
Chrystusa z hostii konsekrowanych
podczas aktualnej Mszy Świętej.
OWMR 85
Komunia pod dwiema postaciami:
(w przypadkach przewidzianych – por. OWMR 283)
piciebezpośredniozkielicha
przezzanurzenieHostiiwkielichu
piciezapomocąrurki(srebrnej)
zapomocąłyżeczki(srebrnej)
Obrzędy
Obrzędy
KOMUNII
KOMUNII
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|LITURGIA EUCHARYSTYCZNA → obrzędy komunii
Dziękczynienie po Komunii:
pozakończeniukomunikowania
wiernych,poprzezpieśńlubchwilę
ciszy
wtrakciewykonywanajest
puryfikacjakielicha
Modlitwa po Komunii:
ostatniamodlitwazformularza
mszalnegonadanydzień
kończyObrzędyKomunii
icałąLiturgięEucharystyczną
OBRZĘDY
OBRZĘDY
ZAKOŃCZENIA
ZAKOŃCZENIA
OBRZĘDY
OBRZĘDY
ZAKOŃCZENIA
ZAKOŃCZENIA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA → struktura
ogłoszeniaduszpasterskie
*
błogosławieństwo
rozesłanie
oddanieczciołtarzowi
procesjawyjścia
(długalubkrótka,ztowarzyszącymśpiewem)
*
jeślisąkonieczne
Jeżeli po Mszy Świętej następuje inna czynność liturgiczna (np. procesja czy
nabożeństwo), wtedy opuszcza (przenosi) się obrzędy końcowe.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA → błogosławieństwo
Zwykłe błogosławieństwo:
„Panzwami”
„Niechwas
błogosławiBóg
wszechmogący,
OjcieciSyn,
iDuchŚwięty”
Uroczyste błogosławieństwo:
„Pochylciegłowyna
błogosławieństwo”
„NiechBógwasbłogosławi
istrzeże”
„NiechBógrozpromieniswoje
obliczenadwami
iobdarzywasswojąłaską”
„Niechzwrócikuwamoblicze
swojeiobdarzywaspokojem”
„NiechwasbłogosławiBóg
wszechmogący,OjcieciSyn,
iDuchŚwięty”
Modlitwa nad ludem:
„Pochylciegłowyna
błogosławieństwo”
„WszechmogącyBoże,udziel
hojnieswoimsługomopieki
iłaski,dajimzdrowieduszy
iciała,dajimszczerąmiłość
wzajemnąistałągotowośćdo
Twojejsłużby.PrzezChrystusa,
Pananaszego”
„NiechwasbłogosławiBóg
wszechmogący,OjcieciSyn,
iDuchŚwięty”
ROZESŁANIE
ROZESŁANIE
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA → rozesłanie
„IdźciewpokojuChrystusa”
Ciekawostka: StolicaApostolskazaakceptowałanoweformuły
rozesłania kończące Mszę Świętą. Umieszczono je już
wpoprawionym,typicznymwydaniuMszałuz2008roku:
„IdźciegłosićEwangelięPańską”
„Idźciewpokoju,chwalącwaszymżyciemPana”
„Idźciewpokoju,alleluja,alleluja”(okreswielkanocny)
Procesja wyjścia powinna być formowana dopiero po rozesłaniu,
nie wcześniej (np. w trakcie ogłoszeń).
MIEJSCE
MIEJSCE
SPRAWOWANIA
SPRAWOWANIA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|INFORMACJE DODATKOWE
I. Obrzędy wstępne
II. Liturgia Słowa
III. Liturgia Eucharystyczna
IV.Obrzędy zakończenia
MIEJSCE PRZEWODNICZNIA
AMBONA
MIEJSCE PRZEWODNICZENIA
(wstęp i zakończenie modlitwy powszechnej)
OŁTARZ
MIEJSCE PRZEWODNICZENIA
(modlitwa po komunii)
OŁTARZ
AMBONA
(ogłoszenia duszpasterskie)
POSTAWY
POSTAWY
LITURGICZNE
LITURGICZNE
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|INFORMACJE DODATKOWE
I. Obrzędy wstępne
II. Liturgia Słowa
III. Liturgia Eucharystyczna
IV.Obrzędy zakończenia
stojąca, procesja
siedząca, stojąca
stojąca, siedząca,
klęcząca, procesja
stojąca, siedząca,
procesja
Charakterystyka
Charakterystyka
MODLITW EUCHARYSTYCZNYCH
MODLITW EUCHARYSTYCZNYCH
część II
MODLITWY
MODLITWY
EUCHARYSTYCZNE
EUCHARYSTYCZNE
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|CHARAKTERYSTYKA ME → wstęp
Modlitwy eucharystyczne
w Mszale Rzymskim dla diecezji polskich (1986):
I Modlitwa eucharystyczna
(Kanon rzymski)
II Modlitwa eucharystyczna
III Modlitwa eucharystyczna
IV Modlitwa eucharystyczna
V Modlitwa eucharystyczna
I i II Modlitwa eucharystyczna
o tajemnicy pojednania
I, II i III Modlitwa eucharystyczna
w Mszach z udziałem dzieci
Zawarte w edycji typicznej
Nowego Mszału Pawła VII (1975)
Dodane do polskiego tłumaczenia
Mszału Rzymskiego przez episkopat
I MODLITWA EUCHARYSTYCZNA
I MODLITWA EUCHARYSTYCZNA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|CHARAKTERYSTYKA ME → I ME
najstarsza z Modlitw eucharystycznych
(powstawała w okresie od IV do XIII wieku)
najbardziej rozbudowana treściowo
może być łączona z dowolną prefacją
może być stosowana bez ograniczeń
posiada przewidziane wspomnienia tajemnicy dnia
(Zjednoczeni… i Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę…)
zalecana jest na niedziele, uroczystości i święta
Do II Soboru Watykańskiego w całym Kościele posługiwano się
tylko jedną Modlitwą eucharystyczną - tzw. Kanonem Rzymskim.
II MODLITWA EUCHARYSTYCZNA
II MODLITWA EUCHARYSTYCZNA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|CHARAKTERYSTYKA ME → II ME
prosta,krótkaizwięzłaforma
podkreślatrynitarnywymiarBoga:zwracamysiędoOjca,
przypominającdziałanieChrystusaiDuchaŚwiętego
posiada własną prefację; dozwolone użycie każdej innej
może być stosowana bez ograniczeń
zalecana do stosowania w dni powszednie
posiadaprzewidzianewspomnieniatajemnicydnia
modyfikacjakanonuHipolitaRzymskiegozpoczątkuIIIwieku*
III MODLITWA EUCHARYSTYCZNA
III MODLITWA EUCHARYSTYCZNA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|CHARAKTERYSTYKA ME → III ME
ułożonanapotrzebyIISoboruWatykańskiego
akcentujedziałanieDuchaŚwiętegowdziejachzbawienia,
JegoobecnośćirolęwsprawowanejEucharystii
posiada przejrzysty układ i zrozumiałą treść
może być łączona z dowolną prefacją
może być stosowana bez ograniczeń
posiadaprzewidzianewspomnieniatajemnicydnia
„kompromis”pomiędzyIiIIModlitwąeucharystyczną:
bogatszatreściąodII,alemniejrozbudowananiżI
IV MODLITWA EUCHARYSTYCZNA
IV MODLITWA EUCHARYSTYCZNA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|CHARAKTERYSTYKA ME → IV ME
modlitwaczerpiącainspiracjęzBiblii,dokumentówIISoboru
WatykańskiegoimyśliwschodnichOjcówKościoła
posiadawłasnąprefację,którastreszczadziejezbawienia
pośpiewieSanctus,przedkonsekracją,następujepiękne
ibogatorozbudowaneprzypomnienienajważniejszychfaktów
zdziejówzbawienia
można się nią posłużyć, gdy Msza nie ma własnej prefacji
i w niedziele Okresu Zwykłego
zewzględunajejbudowę,niemożnawprowadzaćspecjalnej
formułyzazmarłego
V MODLITWA EUCHARYSTYCZNA
V MODLITWA EUCHARYSTYCZNA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|CHARAKTERYSTYKA ME → V ME
związanajestściślezwłasnymiprefacjami(4)
nie można jej odmawiać, kiedy przepisana jest prefacja
własna
można ją odmawiać zawsze ze swoją prefacją, gdy rubryki
przepisują prefację okresową
zposzczególnymiprefacjami(A,B,C,D)związanesą
tematyczniedalszemodlitwywstawienniczezaKościółtak
samooznaczone(koniecznośćkonsekwencjiwyboru)
Wg nowego (2008) wydania typicznego Mszału Rzymskiego modlitwę tą
można odmawiać tylko z formularzami Mszy w różnych potrzebach.
ME O TAJEMNICY POJEDNANIA
ME O TAJEMNICY POJEDNANIA
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|CHARAKTERYSTYKA ME → ME o tajemnicy pojednania
dwiemodlitwyzwłasnymiprefacjami
pierwszamówiopojednaniujakopowrociedoOjca
ioBogu,któryobjawiaswojąwszechmocwłasce
przebaczenia
drugaprzedstawiapojednaniezBogiemjakofundament
pojednaniazczłowiekiem
możnajeodmawiaćweMszachukazującychw
szczególnysposóbpojednanie,zwłaszczaokresu
WielkiegoPostu,
MszyoKrzyżuŚwiętym,opojednanieitp.
można stosować także z prefacjami których tematem
jest pojednanie i pokuta
ME NA MSZE Z UDZIAŁEM DZIECI
ME NA MSZE Z UDZIAŁEM DZIECI
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|CHARAKTERYSTYKA ME → ME w mszach z udziałem dzieci
trzymodlitwy,zczegodwiedialogowane
do użytku tylko z własnymi prefacjami!!!
uwzględniająwiekistopieńprzygotowaniadzieci
majązazadanieumożliwićdzieciomczynnyiowocnyudział
iprzygotowaćjedoudziałuweMszydladorosłych
ich użycie jest ograniczone odrębnymi przepisami jedynie
do Mszy Świętej z „udziałem tylko nielicznych dorosłych”
Ze względu na szeroką krytykę, zwłaszcza pod względem przekazywania poczucia
sacrum w liturgii, oraz z powodu restrykcyjnych zasad użycia zostały one usunięte
z nowego (2008) wydania typicznego Mszału Rzymskiego.
MODLITWY
MODLITWY
EUCHARYSTYCZNE
EUCHARYSTYCZNE
RozszerzonastrukturaMszyŚwiętej|CHARAKTERYSTYKA ME → podsumowanie
Możliwość łączenia poszczególnych modlitw z prefacjami:
I Modlitwa eucharystyczna
(Kanon rzymski)
II Modlitwa eucharystyczna
III Modlitwa eucharystyczna
IV Modlitwa eucharystyczna
V Modlitwa eucharystyczna
I i II Modlitwa eucharystyczna
o tajemnicy pojednania
I, II i III Modlitwa eucharystyczna
w Mszach z udziałem dzieci
Do stosowania tylko
Do stosowania tylko
z prefacją własną:
z prefacją własną:
Do stosowania
Do stosowania
z dowolną prefacją:
z dowolną prefacją:
dopuszcza się połączenie
z prefacjami tematycznymi
PYTANIA…?
PYTANIA…?
Bibliografia:
Bibliografia:
1. NoweOgólnewprowadzeniedoMszałuRzymskiego,Pallotinum,Poznań2004.
2. Komunikaty i materiały Komisji d.s. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
EpiskopatuPolski:http://www.kkbids.episkopat.pl
3. Ilustracje:
1. https://www.google.pl/imghp (grafikaGoogle.pl).
2. http://lublin.scj.pl(galerieparafialne).
Nihil obstat ;)
Składam serdeczne podziękowania ks. Grzegorzowi Siedlarzowi SCJ
za korektę i pomoc merytoryczną przy tworzeniu niniejszej prezentacji.
KONIEC!
KONIEC!